Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον προαθλητικό έλεγχο στην Ελλάδα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον προαθλητικό έλεγχο στην Ελλάδα

Ο πρόσφατος νόμος που καθορίζει το κανονιστικό πλαίσιο για τον προαθλητικό έλεγχο (Ν. 4479/2017, ΦΕΚ Α’ 94/29.06.2017), προβλέπει ότι όσοι συμμετέχουν  σε αθλητικές δραστηριότητες ως μέλη αθλητικών συλλόγων (ανεξαρτήτως ηλικίας και είδους δραστηριότητας) εξετάζονται υποχρεωτικά από καρδιολόγο, ο οποίος και παρέχει την αντίστοιχη έγκριση. Παρ΄ ότι πρόκειται για  μια κίνηση στη σωστή κατεύθυνση, εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή αντίληψη για το θέμα, υπάρχουν αρκετά σημεία  τα οποία ίσως χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις και βελτιώσεις. Οι ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες  που περιγράφουν  το πρωτόκολλο ελέγχου όσων σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε αθλητικές  δραστηριότητες,  αναφέρονται σε αθλητές ηλικίας  μεγαλύτερης των 14 ετών, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για παιδιά μικρότερης ηλικίας. Άλλωστε κανένας διεθνής φορέας δεν έχει μέχρι στιγμής υποστηρίξει υποχρεωτικό καρδιολογικό έλεγχο σε παιδιά αυτής της ηλικίας, αν αυτό δεν έχει προηγούμενα υποδειχθεί από παιδίατρο. Αυτό είναι συμβατό με την παραδοχή ότι τα παιδιά αρχίζουν να αθλούνται πιο συστηματικά και έντονα μετά την ηλικία των 12 ετών, αλλά και με το ότι οι περισσότερες από τις παθήσεις που ευθύνονται για καρδιακά συμβάντα σε νέους αθλητές/τριες μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν είναι εύκολο να διαγνωστούν στις μικρότερες ηλικίες. Είναι πιθανό ότι ο έλεγχος σε παιδιά  ηλικίας μικρότερης των  14 ετών  θα οδηγήσει σε αρκετές μη απαραίτητες εξετάσεις, ανησυχία και άγχος σε οικογένειες, ή ακόμα και εσφαλμένους αποκλεισμούς, υπογραμμίζοντας  ενδεχομένως το ρόλο  των ειδικών, όχι μόνο για την πρωταρχική ανάγκη της αναγνώρισης επικίνδυνων  για την υγεία καταστάσεων, αλλά και για τη μείωση πιθανών εσφαλμένων αποκλεισμών. Ένα  από τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, είναι η σύγχυση που μπορεί να δημιουργηθεί από την εσφαλμένη εκτίμηση ενός παιδικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος, για τα οποία άλλωστε δεν υπάρχουν επαρκή βιβλιογραφικά δεδομένα. Πρέπει επίσης να συμπληρωθεί ότι όπως  φαίνεται στη  φωτογραφία, στο δελτίο αθλητικής δραστηριότητας ο  καρδιολόγος καλείται να δηλώσει ότι ο αθλητής είναι κλινικά υγιής και όχι καρδιολογικά  μόνο. Αν αυτό σε ότι αφορά αθλητές  ηλικίας μεγαλύτερης των 14 ετών αποτελεί ενδεχομένως μια απλή  παρέκκλιση, όταν όμως αφορά σε παιδιά μικρότερης ηλικίας ενδεχομένως ενέχει και κάποιους θεωρητικούς  κινδύνους, καθώς ο καρδιολόγος θα πρέπει να βεβαιώσει την απουσία ορισμένων  παθήσεων σε παιδιατρικούς ασθενείς. Για παράδειγμα, ένας καρδιολόγος  θα πρέπει να εγκρίνει συμμετοχή  σε πολεμικές τέχνες  ενός παιδιού με υποψία επιληψίας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα στους αθλητικούς  συλλόγους περιλαμβάνονται σύλλογοι  που ασχολούνται με το σκάκι, το μπριτζ, τους δημοτικούς  χορούς, οι οποίοι επίσης σύμφωνα με το συγκεκριμένο νόμο θα πρέπει να ελεγχθούν υποχρεωτικά από καρδιολόγο, πράγμα το οποίο  δεν είναι προφανώς ιατρικά απαραίτητο.