Διαδικτυακή Συμβουλευτική

Η χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου στην παροχή υπηρεσιών  υγείας έχει παρουσιάσει µεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Διαδικτυακή συμβουλευτική είναι η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υγείας μέσω διαδικτύου, είτε μέσω email-chat σε πραγματικό χρόνο, είτε (κυρίως) μέσω βίντεο-συσκέψεων.

Η άνθηση της διαδικτυακής συμβουλευτικής τα τελευταία έτη συνδέεται, όχι μόνο με την αυξανόμενη χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων και την εισαγωγή νέων τεχνολογικών εργαλείων, αλλά και με την ανάγκη πρόσβασης σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, που μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες ομάδες  λόγω εξωτερικών συνθηκών, όπως συµβαίνει τη δεδοµένη χρονική συγκυρία (2020-2021) λόγω της πανδηµίας COVID-19.

Παρότι η διαδικτυακή συμβουλευτική δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ιατρική εξέταση, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί η φυσική εξέταση, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ειδικά στην περίπτωση της Αθλητικής Καρδιολογίας, μπορεί να χρησιμεύσει στην καθοδήγηση ατόμων που έχουν προηγούμενα υποβληθεί σε φυσική εξέταση και παρακλινικό έλεγχο και ζητούν ειδικές συμβουλές σχετικά με την σημασία αυτών των αποτελεσμάτων, ή να αποτελεί συνέχεια προηγηθείσας εξέτασης με φυσική παρουσία. Μπορεί επίσης να αποδειχθεί ωφέλιμη σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε κατάλληλο καρδιολογικό έλεγχο και θεραπεία και διερευνούν τη δυνατότητα φυσικής άσκησης ως μέσου καρδιακής αποκατάστασης.

Η υπηρεσία, παρόλες τις προφανείς εγγενείς αδυναμίες της,  μπορεί να υπερκεράσει τοπογραφικά εµπόδια ή άλλες δυσκολίες μετακίνησης, αλλά και να διευκολύνει άτοµα µε δυσχέρεια στην κοινωνική επαφή. Η υπηρεσία παρέχεται μετά από ειδική συνεννόηση με τηλεφωνική ή επικοινωνία μέσω email.